Discourses, Workbook and Model Papers


For copies WhatsApp 8341469021

21 May 2016

Phonetics ధ్వారా English words ఉచ్చరణ నేర్చుకోవడం రెండవ భాగం
Introduction to Phonetics Part - 2 
మొదటి భాగంలో Short Vowel Sounds గురించి పరిచయం చేసుకున్నాము కాదా. మరోక సారి మొదటి భాగాన్ని చదవాలంటే Click చేయండి: Part-I మొదటి భాగం

Long Vowels: (5)
ఇవి తెలుగులో దీర్ఘాలుగా ఉంటాయి. Short Vowels కన్నా ఎక్కువ సమయం పలకాల్సి ఉంటుంది.
IPA Symbol
Word examples  with Transcription
/i:/
Need /ni:d/
Beat /bi:t/
Team /ti:m/
Clean /kli:n/
Meet /mi:t/
/ɜ:/
Third /θɜ:rd/
Turn /tɜ:rn/
Worse /wɜ:rs/
World /wɜ:ld/
Word /wɜ:rd/
/a:/
Glass /glɑːs/
Half /hɑːf/
Car /kɑː r /
Calm /kɑːm/
Hard /hɑːd/
/ɔ:/
Talk /tɔːk/

Law /lɔː/

Bored /bɔːd/

Lawn /lɔːn/

Caught /kɔːt/
/u:/
Food /fuːd/   (ఫూడ్)
Boot /buːt/
Lose /luːs/
Gloomy /gluː.mI/
Fruit /fruːt/
Routine /ruːtiːn/

.   /i:/ ఇది ‘ఈ‘ శబ్దం లాంటిది. గుణింతాలలో ‘గుడి దీర్ఘం‘ లాంటిది.
Meet /mi:t/

2.   /ɜ:/ ఇది ‘ఆ‘ శబ్దం లాంటిదే కానీ గొంతు నుండి పలకాల్సి ఉంటుంది. Turn /tɜ:rn/

3.   /a:/ ఇది ‘ఆ‘ శబ్దం లాంటిది. గుణింతాలలో ‘దీర్ఘం‘ లాంటిది. Car /kɑː r /
4.   /ɔ:/ ఇది ‘అ‘ శబ్దానికి ‘ఒ‘ శబ్దానికి మధ్యగా ఉంటుంది. గొంతులో నుండి పలకాలి. Bored /bɔːd/
5.  /u:/ ఇది ‘ఊ‘ శబ్దం. గుణింతాలలో ‘కొమ్ముదీర్ఘం‘ లా ఉంటుంది. Boot /buːt/


·       Dictionary లో కొన్ని words కి Phonetic Transcription ను పరిశీలించండి.

Latest Updates

Class 10

Class 9

Class 8

Class 7

Class 6

Class 1-5

Download Text Books n others

Grammar

Vocabulary

Phonemes

Discourse

EXERCIES FA's SA's

Project Work

SPOKEN ENGLISH MATERIAL

6th to 10th TELUGU PADYA PAATAALU

Children's Work

Top