May 24, 2016

Phonetics ద్వారా English words ని correct గా ఉచ్చరించడం ఎలా? 5వ భాగంమొదటి నాలుగు భాగాల గురించి పరిచయం చేసుకున్నాము కాదా. మరోక సారి చదవాలంటే Click చేయండి:

Consonants Sounds: Plosives

IPA Symbol
Word examples
/p/
pin /pɪn/
cap /kæp/
pen /pen/
pause /pɔːz/
/b/
bag /bæg/
bubble /bʌbl ̩/
build /bɪld/
sob /sɒb/
/t/

time /taɪm/
train /treɪn/
tree /triː/
late /leɪt/
/d/
door /dɔːr/
day /deɪ/
drive /draɪv/
date /deɪt/
leed /liːd/
/k/
cash /kæʃ/
quick /kwɪk/
cricket /krɪkɪt/
sock /sɒk/
/g/
girl /gɜːl/
green /griːn/
grass /græs/
flag /flæg/Consonants Sounds: Affricates

IPA Symbol
Word examples
/ʈʃ/
Choose /tʃuːz/
Cheese /tʃiːz/
Church /tʃɜːtʃ/
Watch /wɒtʃ/
/dʒ/
Joy /dʒɔɪ/
Juggle /dʒʌŋgl ̩/
Juice /dʒuːs/
Stage /steɪdʒ/

Consonants Sounds: Nasals

IPA Symbol
Word examples
/m/
Man /mæn/
Came  /keɪm/
Mad /mæd/
Money /mʌni/
/n/
Now /naʊ/
No /nəʊ/
Knew /njuː/
Turn /tɜːn/
/ŋ/
King /kɪŋ/
Finger /fɪŋgər/
Song /sɒŋ/
Singer /sɪŋər/

Consonants Sounds: Approximants

IPA Symbol
Word examples
/r/
Road /rəʊd/
Rose /rəʊz/
River /rɪvər/
Ring /rɪŋ/
Ride /raɪd/
/j/

Yellow /jeləʊ/
Usual  /juːʒuəl/
Tune /tjuːn/
Yesterday /jestədeɪ/
Yard /jɑːd/
/w/
Wall /wɔːl/
Walk /wɔːk/
Wine /waɪn/
World /wɜːld/
/l/
Law /lɔː/
Lot /lɒt/
Leap /liːp/
Long /lɒŋ/
Pill /pɪl/

To download the PDF file click the link below

Latest Updates

Class 10

Class 9

Class 8

Class 7

Class 6

Class 1-5

Download Text Books n others

Grammar

Vocabulary

Phonemes

Discourse

EXERCIES FA's SA's

Project Work

SPOKEN ENGLISH MATERIAL

6th to 10th TELUGU PADYA PAATAALU

Children's Work

Top