Discourses, Workbook and Model Papers


For copies WhatsApp 8341469021

24 May 2016

Phonetics ద్వారా English words ని correct గా ఉచ్చరించడం ఎలా? 5వ భాగంమొదటి నాలుగు భాగాల గురించి పరిచయం చేసుకున్నాము కాదా. మరోక సారి చదవాలంటే Click చేయండి:

Consonants Sounds: Plosives

IPA Symbol
Word examples
/p/
pin /pɪn/
cap /kæp/
pen /pen/
pause /pɔːz/
/b/
bag /bæg/
bubble /bʌbl ̩/
build /bɪld/
sob /sɒb/
/t/

time /taɪm/
train /treɪn/
tree /triː/
late /leɪt/
/d/
door /dɔːr/
day /deɪ/
drive /draɪv/
date /deɪt/
leed /liːd/
/k/
cash /kæʃ/
quick /kwɪk/
cricket /krɪkɪt/
sock /sɒk/
/g/
girl /gɜːl/
green /griːn/
grass /græs/
flag /flæg/Consonants Sounds: Affricates

IPA Symbol
Word examples
/ʈʃ/
Choose /tʃuːz/
Cheese /tʃiːz/
Church /tʃɜːtʃ/
Watch /wɒtʃ/
/dʒ/
Joy /dʒɔɪ/
Juggle /dʒʌŋgl ̩/
Juice /dʒuːs/
Stage /steɪdʒ/

Consonants Sounds: Nasals

IPA Symbol
Word examples
/m/
Man /mæn/
Came  /keɪm/
Mad /mæd/
Money /mʌni/
/n/
Now /naʊ/
No /nəʊ/
Knew /njuː/
Turn /tɜːn/
/ŋ/
King /kɪŋ/
Finger /fɪŋgər/
Song /sɒŋ/
Singer /sɪŋər/

Consonants Sounds: Approximants

IPA Symbol
Word examples
/r/
Road /rəʊd/
Rose /rəʊz/
River /rɪvər/
Ring /rɪŋ/
Ride /raɪd/
/j/

Yellow /jeləʊ/
Usual  /juːʒuəl/
Tune /tjuːn/
Yesterday /jestədeɪ/
Yard /jɑːd/
/w/
Wall /wɔːl/
Walk /wɔːk/
Wine /waɪn/
World /wɜːld/
/l/
Law /lɔː/
Lot /lɒt/
Leap /liːp/
Long /lɒŋ/
Pill /pɪl/

To download the PDF file click the link below

Latest Updates

Class 10

Class 9

Class 8

Class 7

Class 6

Class 1-5

Download Text Books n others

Grammar

Vocabulary

Phonemes

Discourse

EXERCIES FA's SA's

Project Work

SPOKEN ENGLISH MATERIAL

6th to 10th TELUGU PADYA PAATAALU

Children's Work

Top