New Books for 10th Class English for 2021 Telangana

For copies whatsapp 8341469021

May 23, 2016

Phonetics ద్వారా English words ని correct గా ఉచ్చరించడం ఎలా? 4వ భాగం

మొదటి మూడు భాగాల గురించి పరిచయం చేసుకున్నాము కాదా. మరోక సారి చదవాలంటే Click చేయండి:
Part-I మొదటి భాగం                Part-II రెండవ భాగం                                మూడద భాగం Part-III
                గత మూడు భాగాల్లో vowel sound symbols గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ భాగంలో మనం consonant sound symbols గురించి పరిచయం చేసుకోబోతున్నాము.

Consonant Sounds (24): These are again subcategorized by manner of articulation as follows.
a.     Fricatives (9)
b.    Plosives (6)
c.     Affricates (2)
d.    Nasals (3)
e.     Approximants (4)

1.   Fricatives (9): They are produced with a stricture of complete closure and sudden release. The initial sounds in pin, bin, tin, din, kin and gun are plosives.

IPA Symbol
Word examples
/f/
full /fʊl/
Friday /fraɪdeɪ/
fin  /fɪn/
knife /naɪf/
/v/
vest  /vest/
vine /vaɪn/
view /vjuː/
cave /keɪv/
/θ/
thick /θɪk/
thought /θɔːt/
Thursday/θɜːzdeɪ/
earth ːθ/
/ð/
those /ðəʊz/
brother /brʌðər /
either /aɪðər / or /i:ðər /
other /ʌðər /
/s/

sight/saɪt/
six /sɪks/
sick /sɪk/
sun /sʌn/
kiss/kɪs/
/z/
zoo /zuː/
crazy /kreɪzi/
lazy/leɪzi/
zigzag /zɪgzæg/
nose /nəʊz/
/ʃ/
shirt /ʃɜːt/
rush /rʌʃ/
shop /ʃɒp/
cash /kæʃ/
/ʒ/
pleasure /pleʒər /
treasure /treʒər /
measure /meʒər /
/h/
high /haɪ/
help /help/
hold /həʊld/
hello /helˈəʊ/

To save and read the article in PDF click the link below

Latest Updates

Class 10

Class 7

Class 6

Class 1-5

Download Text Books n others

Grammar

Vocabulary

Phonemes

Discourse

EXERCIES FA's SA's

Project Work

SPOKEN ENGLISH MATERIAL

6th to 10th TELUGU PADYA PAATAALU

Children's Work

Top